KONKURS: Za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja USK-a

E-mail Ispis PDF

Broj: 12-38-6155-1/2012

Bihać, 14.06.2012.godine.

Na osnovu člana 25. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ broj: 3/05 i 1/09 ), člana 3. Uredbe o provođenju Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ broj: 11/2006) i člana 7. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona iz Budžeta USK-a za 2012.godinu, na koji je Vlada kantona dala saglasnost na svojoj sjednici održanoj dana 17.05.2012.godine, odlukom broj 03-017-1454/2012 od 17.05.2012.godine, Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, raspisuje:

KONKURS

za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona u akademskoj 2011/2012 godini

I  Korisnici prava  po ovom Konkursu

 Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu  mogu ostvariti redovni studenti boračkih kategorija koji su državljani BiH sa stalnim prebivalištem na području Unsko-sanskog kantona u kontinuitetu najmanje godinu dana, koji studiraju u obrazovnim ustanovama na području Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: kandidati).

II.  Opći uvjeti za dodjelu stipendije

Pravo sudjelovanja na konkursu za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju  sljedeće opće uvjete:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
 2. da nisu obnavljali godinu studija,
 3. da su redovni studenti studija u BiH,
 4. da nisu stariji od 26 godina,
 5. da ne primaju neku drugu stipendiju, kredit ili subvenciju za troškove školovanja, smještaja ili ishrane iz Budžeta Unsko – sanskog kantona,
 6. da imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Unsko-sanskog kantona u kontinuitetu najmanje godinu dana,
 7. da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali određenu studijsku godinu, na istom ili drugom fakultetu
 8. da su studenti pripadnici boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona

III.  Kriterij za dodjelu stipendija

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija utvrđuje Komisija za dodjelu stipendija, na osnovu ostvarenog broja bodova utvrđenog po osnovu sljedećih kriterija:

 1. po osnovu ostvarenog uspjeha u srednjoj školi ili na studiju (prosjek ocjena),
 2. socijalno – imovinski status kandidata,
 3. djeca samohranih majki ili očeva,
 4. djeca dobitnika ratnih priznanja/odlikovanja,
 5. studenti koji studiraju van Unsko-sanskog kantona, a na području Bosne i Hrecegovine,
 6. djeca poginulog, umrlog, ratnog vojnog invalida i demobiliziranog branioca bez oba roditelja.

Kandidat sa prosjekom ocjena iznad 9,50 uvrstit će se na konačnu rang listu kandidata bez utvrđivanja bodova po kriterijima za dodjelu stipendija, ukoliko ispunjavaju uslove konkursa.

Djeca poginulog, umrlog, ratnog vojnog invalida i demobiliziranog branioca bez oba roditelja uvrstit će se na listu stipendista bez konkurencije, ukoliko ispunjavaju uslove konkursa.

IV.  Potrebna dokumentacija

Uz jednoobrazan zahtjev na konkurs kandidat prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. molbu za dodjelu stipendije s kratkom biografijom,

2. rješenje o priznatom statusu ili uvjerenje Odjeljenja za boračko–invalidsku zaštitu matične općine o priznatom statusu po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica,

3. za članove PŠ-PB i RVI kopija ovjerenog prvostepenog ili revizionog rješenja (posljednje na snazi),

4. dokaz o priznanjima u OS BiH (za dobitnike najvišeg ratnog priznanja i odlikovanja/dijete dobitnika najvišeg ratnog priznanja i odlikovanja ili kopiju rješenja o ostvarivanju prava na mjesečni novčani dodatak),

5. uvjerenje o državljanstvu,

6. prijava u evidenciji prebivališta,

7. uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu – da su prvi put upisali akademsku školsku godinu za koju se dodjeljuje stipendija,

8. prijepis ocjena s fakulteta sa prosjekom za redovne studente odnosno ovjerena fotokopija svjedočanstava sva četiri razreda srednje škole i svjedočanstva o maturi za studente koji su upisali prvu godinu studija,

9.  izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva ( kućna lista),

10. dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od 3 (tri)  mjeseca od dana raspisivanja konkursa (primanja po osnovu plaće iz radnog odnosa, primanja po osnovu penzije, porodične i lične invalidnine, naknade za nezaposlene, mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnog priznanja/odlikovanja, prihod od autorskih prava, imovine i imovinskih prava, kao i drugi prihodi koji podliježu oporezivanju),

11. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (mjesene zajednice za lica koja se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje) za sve nezaposlene članove domaćinstva,

12. ličnu izjavu da nije korisnik druge naknade za školovanje za tekuću školsku godinu,

13. ovjerenu fotokopiju indeksa,

14. ovjerena fotokopija tekućeg računa otvorenog kod banke na ime kandidata za stipendiju ili potvrdu banke o otvorenom tekućem računu.

Tražena dokumentacija (orginal i ovjerena fotokopija) ne smije biti starija od 3 mjeseca.

V.  Mjesečni novčani iznos i broj stipendija

Sredstva za stipendiranje studenata osiguravaju se u Budžetu Unsko-sanskog kantona  Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida za 2012. godinu.

Pojedinačni iznos stipendije i broj stipendista utvrđuje svojom odlukom Vlada Unsko-sanskog kantona.

U tekućoj budžetskoj godini po konkursu za akademsku školsku 2011/2012 godinu, studentima će se isplatiti stipendije za 10 (deset) mjeseci akademske godine.

Isplata stipendije se vrši putem tekućeg računa kandidata otvorenog kod banke.

VI.  Gubitak prava na stipendiju

Korisnik gubi pravo na stipendiju ukoliko:

 • se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili nepotpunih podataka ili na osnovu falsifikovanih dokumenata,
 • započne primati stipendiju iz drugih izvora,
 • svojevoljno prekine studij,
 • korisnik stipendije bude pravosnažno osuđen za krivično djelo protiv naroda i države ili drugo krivično djelo s izdržavanjem kazne zatvora dužem od 3 (tri) mjeseca,
 • korisniku stipendije bude izrečena disciplinska mjera isključenja sa univerziteta i prestanka statusa redovnog studenta,
 • po nekom drugom osnovu prestane mu status redovnog studenta.

 Korisnik stipendije koji izgubi pravo na stipendiju i sa kojim se jednostrano raskine ugovor dužan je vratiti cjelokupan iznos primljene stipendije u roku od 30 dana od dana jednostranog raskida i gubitka prava na stipendiju.

VII.  Rok za podnošenje zahtjeva

 Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida , Alije Đerzeleza 6, Bihać sa naznakom „Komisija za dodjelu stipendija“ u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Obrazac jednoobraznog zahtjeva, zainteresirani kandidati mogu preuzeti u Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida.

Rang lista kandidata koji su dobili stipendiju i odluka ministra ministarstva biće objavljena na oglasnoj ploči Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida.

Na temelju konačne  odluke o dodjeli stipendija, pristupa se zaključivanju ugovora o stipendiranju sa svima kojima je stipendija odobrena.

Ugovor o stipendiranju zaključuje ministar Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida sa korisnikom stipendije, a  ako je on maloljetan ugovor zaključuje zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj) uz supotpis maloljetnog korisnika stipendije.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati.

            Nakon okončanja procedure i dodjele stipendija, dokumentacija se neće vraćati.

Krajina.ba

 

Kontakt

 

Sve predijeloge i sugestije na izgled i sadržaj portala www.buzimljani.ba možete poslati na e-mail: buzimljani-@hotmail.com.

  Telefon: 

Godinu dana postojanja portala buzmljani.ba-24.februara 2011. godine

Udruženje "Stari grad" Bužim Jurišnog bataljona b.b.

JIB:4263580190001, Registrovano u registru udruženja Knjiga V,reg.broj 88. 14.01.2010.godine